Ielogoties
Lietošanas noteikumi
NOTEIKUMI

Persona, kas reģistrējas šajā saitā, turpmāk tekstā - Lietotājs, apliecina, ka ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

"Tauta.lv", turpmāk tekstā - Portāli. Operators - Portālu īpašnieks, uzturētājs un to darbības nodrošinātājs.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt firmu, organizāciju, preču zīmju pasākumu nosaukumus, vārdus, kas apzīmē jebkādus pakalpojumus, sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus.

Aizliegts reģistrēt kontus, uzdodoties par citu personu.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt vārdus, kas ir vizuāli līdzīgi citiem jau reģistrētajiem Lietotāju vārdiem.

Aizpildot reģistrācijas formu, kā arī aizpildot jebkādas anketas citās Portālu sadaļās, Lietotājs garantē uzrādītās informācijas atbilstību patiesībai.

Aizliegts reģistrēt kontus ar mērķi izmantot Portālu resursus komercdarbībai, preču/pakalpojumu reklamēšanai, jebkādu pasākumu reklamēšanai, "laimes vēstuļu" izsūtīšanai.

Visi Portālu pakalpojumi, gan bezmaksas, gan maksas, tiek sniegti tādi, kādi tie ir. Pakalpojumu sniedzējam (operatoram, kas nodrošina Portālu darbību, turpmāk tekstā - Operators) nav pienākums uzlabot vai mainīt Portālu darbu, ja tas neapmierina Lietotāju.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst savu Kontu. Konta izdzēšanas gadījumā tas nav atjaunojams un nauda par apmaksātajiem maksas pakalpojumiem netiek atgriezta. Pēc Konta izdzēšanas informācija par Lietotāju (ierīces IP adreses, no kurām ir notikusi pieslēgšanās lietotāja kontam) 2 mēnešus glabājas Operatora serveros.

Uz atsevišķām Portālu sadaļām attiecas papildus noteikumi, kuri ir pieejami attiecīgajās sadaļās. Lietotāja pienākums ir ievērot šos noteikumus jeb nelietot šīs sadaļas. Papildus noteikumu neievērošanas gadījumā tiek piemērotas tādas pašas sankcijas kā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Operators nav atbildīgs par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko Portālos izvieto Portālu Lietotāji.

Lietotājs vienpersoniski uzņemas pilnu atbildību par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko izvieto Portālos.

Kategoriski aizliegts publicēt publiskus tekstus (čats, diskusijas, statusu teksti u.t.t.) ar mērķi apspriest citus Portālu lietotājus, Portālu administrāciju, moderatorus.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kā arī informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kas ir aizsargāta ar autortiesībām, kas nepieder šīs informācijas ievietotājam. Šaubu gadījumā Operatoram ir tiesības pieprasīt pierādījumus, kas apliecina, ka Portālos ievietotā informācija vai faili pieder Lietotājam.

Portālos aizliegts lamāties, lietot rupjus vārdus, jebkādā veidā aizskart, pazemot, nonicināt, apmelot citus lietotājus, izvietot jebkādu informāciju tekstu vai failu veidā, kas ir aizskaroša, draudoša, zaimojoša, apmelojoša, neslavu ceļoša.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu vai failu veidā. Operatoram ir tiesības bez brīdinājuma nodot tiesībsargājošajām iestādēm informāciju par Lietotāju, kas Portālos ir izvietojis pretlikumīgu informāciju, tekstu, attēlu vai jebkādu failu veidā.

Operatoram ir tiesības pārbaudīt jebkādus failus vai informāciju, ko Lietotāji ieraksta Operatora servera cietajos diskos, lai izvērtētu šīs informācijas atbilstību Portālu noteikumiem.

Operatoram ir tiesības rediģēt vai izdzēst no Portāliem jebkādu Lietotāja izvietoto informāciju - tekstus, attēlus, video/audio failus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot par to nekādu atbildību.

Operators nav atbildīgs par Portālos izvietoto reklāmu saturu un reklamēto preču vai pakalpojumu kvalitāti. Par to ir atbildīgs reklāmdevējs.

Operators nav atbildīgs par Interneta resursu saturu, uz kuriem ir norādes šajā portālā.

Portāli var saturēt seksuāla rakstura informāciju tekstu, attēlu, video vai audio failu veidā.

Operators nav atbildīgs par informācijas atbilstību patiesībai, ja tā ir pārpublicēta no cita informācijas avota.

Operators bez brīdinājuma var likvidēt ikvienu Kontu, ja tā īpašnieks ne reizi 90 dienu laikā nav pieslēdzies Portāliem un Kontam nav VIP statusa.

Operators nav atbildīgs par konfliktiem vai nesaskaņām starp Portālu lietotājiem un Operatoram nav pienākums šos konfliktus risināt. Lietotājs atbrīvo Operatoru no jebkādas atbildības par viņa nesaskaņām vai konfliktiem ar citiem Portāla Lietotājiem.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portāliem, to atsevišķām sadaļām vai funkcijām tiem Lietotājiem, kuri rada konfliktus un nesaskaņas vai šajos konfliktos un nesaskaņās iesaistās.

Maksas pakalpojumi portālā (VIP (Zelta), Sudraba konti u.c.) tiek iegādāti, izmantojot automatizētu tirdzniecības vietu un uz šiem pakalpojumiem nevar izmantot atteikuma tiesības.

Iegādājoties jebkādus maksas pakalpojumus ar SMS starpniecību, tai skaitā, veicot balsojumus, jāņem vērā, ka mobilo pakalpojumu operators var noteikt limitu, cik reižu no viena un tā paša telefona numura var iegādāties maksas pakalpojumus noteiktā laika periodā. Portālu Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja Lietotājs saskaras ar šādiem ierobežojumiem.

Distances līgums

Lietotājam ir iespēja saņemt Portālos piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar nodokļiem, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.

Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālos piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

Iegādājoties VIP kontu, lietotājs piekļūst šim pakalpojumam uzreiz pēc maksājuma veikšanas. Ja VIP konts ir iegādāts ar SMS starpniecību, lai aktivizētu iegādāto pakalpojumu, Lietotājam jāievada saņemtais kods formā, kas ir pieejama tajā pašā sadaļā, kur atrodas pakalpojuma apraksts.

Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

Noteikumi ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.

Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portālu lietošanas noteikumiem.

Iegādājoties jebkādus maksas pakalpojumus ar SMS starpniecību, tai skaitā, veicot balsojumus, jāņem vērā, ka mobilo pakalpojumu operators var noteikt limitu, cik reižu no viena un tā paša telefona numura var iegādāties maksas pakalpojumus noteiktā laika periodā. Portālu Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja Lietotājs saskaras ar šādiem ierobežojumiem.

Ja Lietotājs vēlas atteikties no pakalpojuma, uz kuru attiecas atteikuma tiesības, 14 dienu laikā no pakalpojuma aktivizēšanas dienas viņam par savu nodomu ir jāinformē operators, kā arī jānosūta Operatoram aizpildīta atteikuma veidlapa vai atteikuma veidlapā pieprasītā informācija, kas apstiprināta ar savu parakstu.

Tu nevari izmantot pakalpojuma atteikuma tiesības ikvienā šādā gadījumā:
- tu neesi patērētājs, proti, pakalpojums ir iegādāts vai tiek izmantots nolūkam, kas ir saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību;
- pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām;
- pakalpojums ietver digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā;
- citos gadījumos, ja to paredz normatīvie akti.
- Ja pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām vai līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, tu apliecini un apzinies, ka attiecīgā pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar tavu piekrišanu uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas un pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un tu zaudēsi atteikuma tiesības, proti, nevarēsi saņemt atpakaļ par pakalpojumu samaksāto naudu.
Atteikuma tiesību gadījumā mēs ieturēsim samērīgu summu, kas ir proporcionāla attiecībā pret pilnu pakalpojuma maksu līdz brīdim, kad tu paziņoji par atteikšanos no pakalpojuma.

Pakalpojumi Portālos tiek sniegti tādi, kādi tie ir. Operatoram nav pienākuma mainīt, uzlabot, papildināt, pielāgot jau esošos pakalpojumus.

Ja Portāli īslaicīgi nedarbojas, iegādāto pakalpojumu termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika periodam, kad Portāli nebija pieejami. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, ja Portāli nav pieejami tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Operatora rīcības, piemēram, Interneta tīkla darbības traucējumi vai ja Portāli nav pieejami iemeslu dēļ, kas ir atkarīgi no Interneta pakalpojumu sniedzējiem vai Interneta tīkla darbības nodrošinātājiem, vai ja, piemēram, Lietotāja darba devējs vai cita trešā puse Lietotājam ir bloķējusi piekļuvi Portāliem.

Operators negarantē pieeju Portāliem, ja Lietotājs izmanto anonimizēšanas pakalpojumus - Proxy serverus, Tor vai VPN. Gan Proxy, gan Tor, gan VPN pakalpojumi bieži tiek izmantoti pretlikumīgu darbību veikšanai tīklā, tāpēc daudzas šo servisu IP adreses ir iekļautas visdažādākajos Melnajos sarakstos un serveru drošības mehānismi var automātiski bloķēt pieeju no šādām IP adresēm.

Strīdu risināšana

Sūdzības par pakalpojumiem lūdzam iesniegt elektroniski, aizpildot formu sadaļā "Palīdzība", vai to nosūtot uz Operatora elektroniskā pasta adresi, vai rakstveidā, nosūtot uz Operatora adresi. Sūdzība tiks izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Lietotājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; iesnieguma iesniegšanas datumu; strīda būtību; prasījumus un to pamatojumu. Platforma tiešsaistes strīdu risināšanai:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Privātuma politika

Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai Portālos. Reģistrējoties Portālos, Lietotājs piekrīt, ka Operators apstrādā viņa personas datus gan Web versijā, gan mobilajās aplikācijās.

Portāla sadaļā "Iestatījumi" Lietotājam ir tiesības pārvaldīt, labot, dzēst par sevi sniegto informāciju. Lai lietotu Portālus, daži dati ir jānorāda obligāti, piemēram, e-pasta adrese, dzimšanas datums. Tomēr Lietotājam ir tiesības izdzēst arī šos datus, izdzēšot savu profilu un izbeidzot Portālu lietošanu.

Lietotājam ir tiesības saņemt savu personas datu kopiju, pieprasot to sadaļā "Palīdzība". Datu kopija tiks sagatavota 7 dienu laikā.

Kādu informāciju mēs apstrādājam?

Reģistrējoties portālos, Lietotājam ir jāsniedz dažāda veida informācija, kas tiks izmantota šādiem mērķiem:

1) Lietotāja sesijas izveidei Portālos (e-pasta adrese, tālruņa numurs, parole), piekļuves atjaunošanai, ja ir aizmirsta parole. Šie dati nebus redzami citiem Portālu lietotājiem.

2) Dati, kas tiks publicēti Lietotāja profilā - piemēram, dzīves vieta, vecums, augums, svars un citas fiziskās īpašības, intereses, ģimenes stāvoklis, seksuālā izvēle, fotogrāfijas, video, atrašanās vieta (tikai ja lieto sadaļu "Karte"), valodu zināšanas. Šie dati būs redzami ikvienam Portālu apmeklētājam.

Mēs apstrādājam visu šo informāciju, kā arī tavu publicēto saturu Portālos, piemēram, blogus, sludinājumus, foto, video, pasākumus, diskusijas, komentārus, grupas.

Mēs apstrādājam informāciju par taviem draugiem, favorītiem, personām, kuras ir tavā Melnajā sarakstā, personām, kuras ir tavā sarakstā "Vēlas ar tevi iepazīties", informāciju par pasākumiem, kuros tu esi pieteicies.

Mēs apstrādājam informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, lai piekļūtu Portāliem (ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūkprogramma, Interneta sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks, veiktās darbības Portālos.)

Ja Tu veic maksājumus Portālos, mēs apstrādājam informāciju, kas saistīti ar taviem maksājumiem.

Lietotājiem savus profilos jānorāda patiesa informācija. Ja Lietotājs 6 mēnešu periodā vairāk nekā 3 reizes izmaina informāciju ailē “dzimums”, viņa konts no portāla tiek dzēsts. Katru reizi, kad lietotājs izmaina informāciju ailē “dzimums”, veiktā darbība būs redzama viņa profilā un šī informācija nebūs izdzēšama, kamēr vien pastāvēs lietotāja profils.

Ja Lietotāja profilā ir acīmredzami nepareiza informācija(piemēram, dzimums - sieviete, vecums: 90 gadi, augums: 150cm, svars: 50kg, vēlas iepazīties ar vīrieti no 18 līdz 19 gadiem) Lietotāja profils tiek dzēsts.

Vienam un tam pašam lietotājam aizliegts Portālos izveidot vairāk par vienu kontu. Tas ir atļauts tikai izņēmuma gadījumos, kuri saskaņojami ar administrāciju, ja tam ir būtisks pamatojums, piemēram, lai uzturētu virtuālo klubu no atsevišķa konta. Ja Operatoram rodas aizdomas (vai tiek saņemtas sūdzības) par kāda lietotāja negodprātīgām darbībām, piemēram, operēšanu ar vairākiem kontiem, uzdošanos par cita dzimuma personu, lai maldinātu lietotājus, Operatoram ir tiesības pieprasīt, lai šis Lietotājs ielādētu divas savas fotogrāfijas, kurās viņam rokā ir redzama papīra lapa ar savu niku vai ID numuru Portālos. Operators var marķēt lietotāja fotogrāfijas ar Portālu logotipu.

Portāli izmanto sīkdatnes (cookies).

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju?

Mēs apstrādājam informāciju, lai nodrošinātu Portālu darbību, nodrošinātu pakalpojumus un sniegtu iespēju Lietotājiem atrast citus Portālu Lietotājus pēc dažādiem kritērijiem - vecuma, fiziskajiem datiem, interesēm.

Mēs apstrādājam informāciju, lai pārbaudītu tavu identitāti un novērstu Portālu pretlikumīgu izmantošanu, aizsargātu Operatora un citu Lietotāju intereses.

Kādu informāciju nedrīkst publicēt portālos?

Reģistrējoties Portālos, aizliegts izmantot tādu lietotāja vārdu (niku), pēc kura varētu atpazīt personu, piemēram
anna-berzina (vārds un uzvārds)
kalnins (uzvārds)
kristine1990-kekava (vārds, dzimšanas gads, dzīves vieta)
Profili ar šādiem lietotāja vārdiem no Portāliem tiks dzēsti.

Aizliegts publicēt citu cilvēku personas datus, citu cilvēku fotogrāfijas. Ja fotogrāfijā ir redzams Lietotājs un vēl citi cilvēki, no visiem ir jāsaņem atļauja fotogrāfijas publicēšanai Portālos. Šādai fotogrāfijai obligāti jābūt marķētai kā "privāta".

Aizliegts publicēt jebkāda veida privāto saraksti starp Lietotājiem, pat tad, ja netiek publicēti sarakstē iesaistīti personu vārdi.

Kā citas personas var piekļūt tavai informācijai?

Tavā profilā publicētā informācija (piemēram, vecums, dzimums, dzīves vieta, fiziskie dati, intereses, aktivitātes, draugi, grupas, foto, video u.t.t.) ir pieejama visiem Portālu Lietotājiem, kā arī ierobežotā daudzumā nereģistrētajiem Portālu apmeklētājiem un meklēšanas sistēmu robotiem.

Portālu Lietotāji un nereģistrētie Portālu apmeklētāji, tai skaitā meklēšanas sistēmu roboti, var redzēt tavu publicēto saturu, piemēram, komentārus, blogus, diskusijas, pasākumus, dalību pasākumos u.c.

Citi Lietotāji varēs redzēt to, ka tu esi apskatījis viņu profilus vai fotogrāfijas.

Portālos var izmantot opciju "Privātās fotogrāfijas un video". Fotogrāfijas, kas ir marķētas kā privātas, var redzēt tikai tās personas, kuras ir saņēmušas tavu atļauju (sadaļa "Atļaujas (foto"). Esi ļoti uzmanīgs ar šo opciju, jo tā tikai noslēpj tavu privāto fotogrāfiju atrašanās adresi. Ikviens lietotājs, kuram ir dota pieeja tavām privātajām fotogrāfijām, var tās saglabāt savā ierīcē, nosūtīt jebkuram šīs lapas lietotājam un jebkurai personai, kas šo lapu neapmeklē. Ikviena persona, kura zinās tavu privāto fotogrāfiju adresi, tās varēs apskatīt un nokopēt. Nekādā gadījumā nevienā Interneta resursā neielādē un nesūti tādas fotogrāfijas (ne publiskas, ne privātas), kas tevi kaut kādā veidā var kompromitēt.

Datu nodošana trešajām personām

Bez atsevišķas vienošanās ar Lietotāju viņa dati var tikt nodoti šādām trešajām personām:
- Latvijas un ārzemju maksājumu apstrādes sistēmas, juridisko pakalpojumu un finanšu uzskaites kompānijas,
- Latvijas un ārzemju nodokļu administrēšanas iestādes,
- Latvijas un ārzemju kompetentas tiesībsargājošās iestādes.

Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

Portāli izmanto šādus trešo pušu pakalpojumus:
- lai nosūtītu e-vēstules uz Lietotāju e-pasta adresēm (trešajai pusei ir piekļuve Lietotāja e-pasta adresei un nosūtītās e-vēstules saturam),
- nosūtītu SMS īsziņas uz Lietotāju mobilajiem tālruņiem (trešajai pusei ir piekļuve Lietotāja telefona numuram un nosūtītās SMS saturam),
- lai saņemtu CDN (content delivery network) un reversā proxy servera pakalpojumus (tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Portālu ātrāku un drošāku darbību).

Saziņa ar Lietotājiem pa e-pastu un tālruni

Operators bez Lietotāja atļaujas nesūta Lietotājam komercinformāciju vai cita veida nepieprasītu informāciju, tomēr patur tiesības sazināties ar Lietotāju pa e-pastu vai pa tālruni gadījumos, kas saistīti ar viņa kontu/profilu, drošību vai svarīgām izmaiņām Portālu darbā, noteikumos vai privātuma politikā.

Datu dzēšana no Portāliem

Ja Portālu Lietotājs deaktivizē savu kontu, citi lietotāji vairs nevar apskatīt viņa profilu. 10 dienu laikā Lietotājam ir tiesības atkal aktivizēt savu kontu. Lai to izdarītu, ir jāizveido jauna sesija ar savu lietotāja vārdu un paroli. Ja tas netiek izdarīts, pēc 10 dienām Lietotāja konts un profils tiek dzēsts pavisam.

Ja Lietotājs vēlas dzēst savu profilu uzreiz pēc konta deaktivizēšanas, to var izdarīt, rakstot uz portāla e-pasta adresi. Pieprasījumam ir jānāk no tas e-pasta adreses, kas atrodas Lietotāja kontā.

Lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un pretlikumīgas rīcības (piemēram, trešā persona kaut kādā veidā ir nozagusi Lietotāja paroli un izdzēš viņa kontu), Operators 90 dienas pēc konta dzēšanas var saglabāt šādu informāciju par Lietotāju:
- e-pasta adrese,
- tālruņa numurs,
- IP adreses,
- veiktās darbības Portālos.

90 dienas pēc konta/profila dzēšanas Lietotājs nevarēs izveidot jaunu kontu ar to pašu telefona numuru.

Pēc konta/profila dzēšanas var netikt dzēstas vēstules, ko Lietotājs ir nosūtījis citiem Lietotājiem, viņa komentāri citu Lietotāju galerijās, blogos, diskusijās un citur.

Pēc konta/profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz spēkā esošie likumi.

Tā kā Portāli izmanto CDN pakalpojumus, lietotāja fotogrāfijas un video var glabāties vairākos serveros dažādās pasaules vietās, tāpēc pēc šo failu izdzēšanas tie kādu laiku vēl var būt pieejami Lietotājiem, kamēr netiks izdzēsti no visiem serveriem.

Ja Lietotājs pārkāpj Portālu lietošanas noteikumus, Operatoram ir tiesības dzēst Lietotāja kontu/profilu pat tad, ja viņš izmanto maksas pakalpojumus. Nauda par pakalpojumiem šādā gadījumā netiek atgriezta.

Ja Lietotājs Portālos ir veicis darbības, kas ir pretrunā ar Portālu lietošanas noteikumiem vai Privātumu politikā, Operatoram ir tiesības bloķēt viņa telefona numuru, lai neļautu izveidot jaunu kontu/profilu ar to pašu telefona numuru. Šajā gadījumā bloķētais telefona numurs netiek saistīts ne ar kādiem citiem personas datiem no izdzēstā konta/profila.

Kas apstrādā datus un kur tie tiek glabāti?

Datus apstrādā Portāla Operators. Pamata datu atrašanās vieta ir kompānijas OVH serveri Francijā, taču datu kopijas var glabāties arī citās valstīs, lai nodrošinātu Portāla ātrāku darbību.

Operators var jebkurā brīdī izmainīt šos noteikumus. Būtisku izmaiņu gadījumā Lietotājs tiks informēts.

07/02/2020
Pašlaik mēs izmantojam tikai tehniskās sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu pareizu vietnes darbību. Vairāk informācijas