Войти
Реклама
Draiskajiem.lv (ID: 768)

Draiskajiem.lv

Информация
Клуб создан: 29/11/2012 14:27
Последние изменения: 04/01/2021 13:01

Тип клуба: Закрытый клуб
Участники клуба: 727
Владелец клуба: reklama

Portāls aktīviem, atraktīviem, draiskulības mīlošiem un kompleksu nenomocītiem cilvēkiem. Ja profilā nav publiski apskatāmu attēlu, par biedru klubā kļūt nevar.

www.draiskajiem.lv

Uzmanību!

Kluba albumos ir izvietototi seksuāla rakstura attēli!
Kluba biedriem var tikt nosūtīta komercinformācija, bet ne biežāk kā reizi nedēļā (1x7 dienās).

Grupa (virtuālais klubs) ir neatņemama portāla sastāvdaļa nevis grupas izveidotāja vai tās dalībnieku privātīpašums. Līdz ar to, grupas izveidotājam un grupas dalībniekiem ir jāievēro pilnīgi visi Portālu Lietošanas un privātuma noteikumi (ieskaitot diskutēšanas noteikumus), kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ja šie noteikumi Tevi neapmierina, ej garām šai grupai, vai, ja esi jau klubā, izstājies no kluba.
К содержанию клуба доступ имеют только участники клуба
Наш сайт, как и все сайты в мире, использует файлы cookie. Информация