Tauta.lv
NOTEIKUMI

Tauta.lv, tauta.eu, narod.lv, turpmāk tekstā - Portāli. Operators - Portālu īpašnieks, uzturētājs un to darbības nodrošinātājs.

Persona, kas reģistrējas Portālos, turpmāk tekstā - Lietotājs, apliecina, ka ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt firmu, organizāciju, preču zīmju pasākumu nosaukumus, vārdus, kas apzīmē jebkādus pakalpojumus, vārdu un uzvārdu savienojumus, sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus.

Aizliegts reģistrēt kontus, uzdodoties par citu personu.

Aizliegts reģistrēt vairākus kontus, lai tādējādi iespaidotu aptauju, balsojumu u.c. rezultātus, ja piedalīšanās aptaujās, balsojumos u.c. ir bez maksas.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt vārdus, kas ir vizuāli līdzīgi citiem jau reģistrētajiem Lietotāju vārdiem (janis - JANlS).

Aizpildot reģistrācijas formu, kā arī aizpildot jebkādas anketas citās Portālu sadaļās, Lietotājs garantē uzrādītās informācijas atbilstību patiesībai.

Aizliegts reģistrēt kontus ar mērķi izmantot Portālu resursus komercdarbībai, preču/pakalpojumu reklamēšanai, jebkādu pasākumu reklamēšanai, "laimes vēstuļu" izsūtīšanai.

Visi Portālu pakalpojumi, gan bezmaksas, gan maksas, tiek sniegti tādi, kādi tie ir. Pakalpojumu sniedzējam (operatoram, kas nodrošina Portālu darbību, turpmāk tekstā - Operators) nav pienākums uzlabot vai mainīt Portālu darbu, ja tas neapmierina Lietotāju.

Operators nesniedz nekādas garantijas par Portālu darbu un neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas Lietotājam vai trešajām pusēm varētu rasties Portālu lietošanas rezultātā.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst savu Kontu. Konta izdzēšanas gadījumā tas nav atjaunojams un nauda par apmaksātajiem maksas pakalpojumiem netiek atgriezta. Pēc Konta izdzēšanas informācija par Lietotāju (datoru IP adreses, no kurām ir notikusi pieslēgšanās lietotāja kontam) 2 mēnešus glabājas Operatora serveros.

Uz atsevišķām Portālu sadaļām attiecas papildus noteikumi, kuri ir pieejami attiecīgajās sadaļās. Lietotāja pienākums ir ievērot šos noteikumus vai nelietot šīs sadaļas, ja noteikumi nav pieņemami. Papildus noteikumu neievērošanas gadījumā tiek piemērotas tādas pašas sankcijas kā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Operators nav atbildīgs par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko Portālos izvieto Portālu Lietotāji.

Lietotājs vienpersoniski uzņemas pilnu atbildību par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko izvieto Portālos.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kā arī informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kas ir aizsargāta ar autortiesībām, kas nepieder šīs informācijas ievietotājam. Šaubu gadījumā Operatoram ir tiesības pieprasīt pierādījumus, kas apliecina, ka Portālos ievietotā informācija vai faili pieder Lietotājam.

Portālos aizliegts lamāties, lietot rupjus vārdus, jebkādā veidā aizskart, pazemot, nonicināt, apmelot citus lietotājus, izvietot jebkādu informāciju tekstu vai failu veidā, kas ir aizskaroša, draudoša, zaimojoša, apmelojoša, neslavu ceļoša.

Portālos aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu vai failu veidā. Operatoram ir tiesības bez brīdinājuma nodot tiesībsargājošajām iestādēm informāciju par Lietotāju, kas Portālos ir izvietojis pretlikumīgu informāciju, tekstu, attēlu vai jebkādu failu veidā.

Operatoram ir tiesības pārbaudīt jebkādus failus vai informāciju, ko Lietotāji ieraksta Operatora servera cietajos diskos, lai izvērtētu šīs informācijas atbilstību Portālu noteikumiem.

Operatoram ir tiesības bez brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem rediģēt vai izdzēst no Portāliem jebkādu Lietotāja publicēto informāciju - kontu (profilu), tekstus, attēlus, video/audio failus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot par to nekādu atbildību.

Lielāko daļu attēlu, video, tekstu, kurus publicē lietotāji, izvērtā un apstiprina vai noraida Operators vai moderatori. Ja Operators vai kāds no Portālu moderatoriem kļūdas dēļ ir apstiprinājis kādu attēlu vai tekstu, kas neatbilst noteikumiem, tas nenozīmē, ka citi lietotāji turpmāk iegūst tiesības publicēt noteikumiem neatbilstošos attēlus vai tekstus. Konstatējot noteikumiem neatbilstošu saturu, Lietotājs par to var paziņot Operatoram, bet nevar pieprasīt sev tiesības publicēt noteikumiem neatbilstošu saturu.

Operators nav atbildīgs par Portālos izvietoto reklāmu saturu un reklamēto preču vai pakalpojumu kvalitāti. Par to ir atbildīgs reklāmdevējs.

Operators nav atbildīgs par Interneta resursu saturu, uz kuriem ir norādes šajā portālā.

Portāli var saturēt seksuāla rakstura informāciju tekstu, attēlu, video vai audio failu veidā.

Operators nav atbildīgs par informācijas atbilstību patiesībai, ja tā ir pārpublicēta no cita informācijas avota.

Operators bez brīdinājuma var likvidēt ikvienu Kontu, ja tā īpašnieks ne reizi 90 dienu laikā nav pieslēdzies Portāliem.

Operators nav atbildīgs par konfliktiem vai nesaskaņām starp Portālu lietotājiem un Operatoram nav pienākums šos konfliktus risināt. Lietotājs atbrīvo Operatoru no jebkādas atbildības par viņa nesaskaņām vai konfliktiem ar citiem Portāla Lietotājiem.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portāliem, to atsevišķām sadaļām vai funkcijām tiem Lietotājiem, kuri rada konfliktus un nesaskaņas vai šajos konfliktos un nesaskaņās iesaistās.

Katram lietotājam ir tiesības ieļaut citus lietotājus Melnajā sarakstā (šā saraksta apjoma ietvaros), kas liedz citiem lietotājiem apskatīt un novērtēt šā lietotāja profilu, kā arī viņam nosūtīt vēstules.

Maksas pakalpojumus portālā (Zelta, Sudraba konti u.c.) Lietotājs iegādājas, izmantojot automatizētu tirdzniecības vietu, turklāt tie ir pieejami uzreiz, tāpēc un uz šiem pakalpojumiem nevar izmantot atteikuma tiesības.

Iegādājoties jebkādus maksas pakalpojumus ar SMS starpniecību, tai skaitā, veicot balsojumus, jāņem vērā, ka mobilo pakalpojumu operators var noteikt limitu, cik reižu no viena un tā paša telefona numura var iegādāties maksas pakalpojumus noteiktā laika periodā. Portālu Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja Lietotājs saskaras ar šādiem ierobežojumiem.

PRIVĀTUMS

Reģistrējoties portālos, Lietotājs piekrīt, ka Operators apstrādā Lietotāja datus.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savus datus dzēst vai izmainīt, izmantojot šim mērķim paredzētās Portālu funkcijas sadaļā "Iestatījumi", rakstot uz portāla e-pasta adresi, vai atverot palīdzības pieprasījumu sadaļā "Palīdzība".

Lietotājs, kurš ar savu profilu piedalās balsojumā par portāla populārāko profilu, piekrīt, ka gadījumā, ja viņš ieņems 1., 2. vai 3. vietu kādā no mēneša balsojumiem vai uzvarēs gada balsojumā, viņa fotogrāfija un lietotāja vārds būs redzams uzvarētāju sarakstā vismaz vienu gadu pat tādā gadījumā, ja lietotājs savu profilu būs dzēsis. Pēc gada lietotājam ir tiesības griezties pie Operatora un pieprasīt fotogrāfijas izņemšanu no uzvarētāju saraksta.

Gadījumā, ja lietotājs Portālu ietvaros veic pirkumus, lai piekļūtu maksas sadaļām vai funkcijām, viņš piekrīt, ka viņa datus apstrādā trešās personas, kas veic maksājumu iekasēšanu.

Operators fiksē ikviena Portālu Lietotāja datora IP adresi.

Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotāja datoram sīkdatnes (cookies).

Lietotājs piekrīt, ka visi viņa Portālos ievietotie faili, personīgie dati, cita informācija, kuru viņš uzrāda, reģistrējoties vai aizpildot jebkādas anketas, būs pieejama ikvienam Interneta lietotājam jebkurā pasaules valstī. Lietotājs atļauj Operatoram apstrādāt šo informāciju.

Operators neuzņemas nekādu atbildību par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Lietotājam vai trešajām pusēm Lietotāja Portālos ievietotās informācijas tekstu vai attēlu veidā zaudēšanas vai bojājumu rezultātā.

Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja zādzības vai servera, programmas kļūdas rezultātā jebkādi Lietotāja dati tekstu vai failu veidā neparedzēti nonāk citu personu rīcībā.

Jebkāda informācija tekstu vai failu veidā, ko Lietotājs ievieto Portālos, bez atlīdzības, ja nav norunāts citādi, automātiski nonāk Operatora īpašumā un Operators ir tiesīgs rīkoties ar šo informāciju pēc saviem ieskatiem.

Lietotājiem aizliegts vākt jebkādu informāciju gan tekstu, gan failu veidā, kas pieejama Portālos, ar mērķi to bez atlīdzības vai par atlīdzību nodot citām personām, pavairot, izplatīt, pārdot.

Portāli ir privātīpašums un Operatoram, nemotivējot savu rīcību, ir tiesības uz neierobežotu laiku liegt pieeju portāliem vai atsevišķām to sadaļām ikvienam Lietotājam.

Operatoram ir tiesības izdzēst, deaktivizēt ikviena lietotāja Kontu Portālos, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot nekādu atbildību.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju portāliem no jebkuras IP adreses, par to nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot nekādu atbildību.

Operatoram ir tiesības izsūtīt uz Lietotāju e-pasta adresēm informāciju, kas saistīta ar Portālu darbu.

Privātās sarakstes publiskošana, pārpublicēšana, publiska citēšana bez sarakstē iesaistīto pušu piekrišanas ir kategoriski aizliegta. Lietotāji, kuri veic šādas darbības, no portāla tiks dzēsti neatkarīgi no tā, kādu iemeslu dēļ sarakste tiek publiskota.

TROLLINGS

Trollinga problēma Interneta vidē kļūst aizvien aktuālāka, it īpaši Interneta vietnēs, kur iespējams publicēt tekstus, kas redzami un labi pamanāmi visiem lietotājiem nevis tikai draugiem vai personām, kuras "abonē" konkrētās personas tekstus. Šie Portāli ir viena no tādām vietnēm.

Trollings (apzināts vai neapzināts) un Troļļu "barošana" Portālos kategoriski ir aizliegta. Trollings ir provokatīvu ziņu publicēšana diskusijās, čatā, u.t.t. ar mērķi radīt konfliktus, nesaskaņas, spriedzi, kaitināt, provocēt citus cilvēkus. Personas, kas to dara, Interneta vidē tiek dēvētas par Troļļiem, bet personas, kas atbild uz Troļļu provokācijām, tiek dēvētas par Troļļu barotājiem. Ir Troļļi, kas ar Trollingu nodarbojas neapzināti, bet ir arī tādi, kas to dara tīšām, savas darbības saucot par kritiku, humoru, viedokli u.t.t.

Par Trollingu Portālos tiek uzskatītas šādas darbības:

- Portālu noteikumiem neatbilstošu tekstu publicēšana diskusijās, čatā u.t.t., lai pēc tam, kad šādi teksti tiek dzēsti, protestētu pret to vai sevi pasludinātu par personu, kas cietusi no Operatora vai moderatoru patvaļas, apvainojot Portālu Operatoru vai moderatorus vārda brīvības ierobežošanā, cenzūrā, patvaļā, nekompetencē u.t.t. Iesaistīšanās šādās diskusijās vai "atbalsta grupās" "cietušajiem" tiek pielīdzināta Troļļu barošanai.

- diskusijas par Portālu lietošanas noteikumiem, par to, kas Portālos ir pareizi vai nepareizi, vai par tēmu "man šis portāls nepatīk, bet citur ir labāk, interesantāk, lētāk u.t.t." (ja nepatīk, jebkurā brīdī vari izdzēst savu kontu, jo piespiedu kārtā šeit nav jāatrodas);

- Portālu Operatora, moderatoru rīcības izvērtēšana, apspriešana; diskusijas par izdzēstu vai rediģētu tekstu, attēlu pamatotību. Izdzēstu un neizdzēstu tekstu vai attēlu salīdzināšana, piemēram: "Manu foto tikko neapstiprināja, bet citos profilos ir tieši tādas pašas fotogrāfijas";

- moderatoru, administratoru, portāla īpašnieku "medīšana" - cenšanās "izskaitļot", kuriem Lietotājiem ir moderatoru vai administrācijas tiesības, un publiskas diskusijas par to.

- tādu tekstu publicēšana, kuru mērķis ir nonicināt Portālus, Operatoru, moderatorus, Portālu Lietotājus.

- nesaprotamu vai citiem Lietotājiem neko neizsakošu tekstu publicēšana diskusijās, čatā u.t.t., piemēram, teksti ķīniešu, arābu u.t.t. valodās vai neko neizsakošas frāzes, haotiski burtu virknējumi.

- uzdošanās par portāla administrācijas pārstāvi;

- melu, baumu, fantāziju izplatīšana, tās uzdodot par pārbaudītu patiesību;

- diskusijas, ieraksti čatā ar prasībām paskaidrot, kāpēc tika izdzēsta viena vai otra ziņa, attēls, u.t.t. (atbildi uz to saņemsi, ja izlasīsi šos noteikumus);

Vairāk par Trollingu var izlasīt sadaļas "Diskusijas" noteikumos.

Ja pēc šīs Noteikumu sadaļas izlasīšanas Tev rodas vēlme par to atvērt diskusiju, publicēt komentāru čatā, neapvainojies, ja pēc tam Tev tiks liegta iespēja publicēt publiskus tekstus.

NOBEIGUMS

Reģistrējoties Portālos, ikviena persona apliecina, ka ir izpratusi un pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem un Privātuma Politikai un apņemas neapstrīdēt un necelt nekādus iebildumus par šiem Noteikumiem un Privātuma politiku.

Operatoram ir tiesības mainīt un papildināt šos Noteikumus un Privātuma Politiku, par to atsevišķi neinformējot Lietotājus.

Lietotāja pienākums ir sekot izmaiņām šajos Noteikumos un Privātuma Politikā, kā arī dzēst savu kontu, ja Lietotājs nepiekrīt kādam Noteikumu vai Privātuma Politikas punktam.

Portāli ir privātīpašums un to lietošana nav neatņemamas tiesības. Operators slēdz pieeju Portāliem vai to sadaļām ikvienam Lietotājam, kas neievēro šos Noteikumus un Privātuma Politiku.

Ja Lietotājam tiek slēgta pieeja Portāliem vai to sadaļām sakarā ar to, ka šis lietotājs neievēro šos Noteikumus vai Privātuma Politiku, nauda par Sudraba, Zelta vai VIP kontiem atgriezta netiek.

Lietotājam, kuram tiek slēgta (bloķēta) pieeja atsevišķām Portālu sadaļām, bez Operatora rakstiskas atļaujas nav tiesību turpināt šo sadaļu lietošanu, reģistrējot citu lietotāja vārdu vai nomainot IP adresi. Lietotājs, kurš šo noteikumu neievēro, piekrīt izmaksāt Operatoram soda naudu 1000 EUR apmērā.

Lietotājam, kam tiek slēgta (bloķēta) pieeja Portāliem vai lietotājam, kura kontu izdzēš Operators, bez Operatora rakstiskas atļaujas nav tiesību piekļūt serverim (turpināt Portālu lietošanu), reģistrējot citu lietotāja vārdu vai nomainot IP adresi. Šāda rīcība tiks uzskatīta par nesankcionētu piekļūšanu datorsistēmai. Lietotājs, kurš šo noteikumu neievēro, piekrīt izmaksāt Operatoram soda naudu 1000 EUR apmērā.

(C) Tauta.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkādu portālā publicēto attēlu vai tekstu vai failu pilnīga vai daļēja pārpublicēšana bez Operatora rakstiskas atļaujas ir autortiesību pārkāpums.